Sayalay's Dhamma book

長年、当ブログにおいて逐次公開しましたテーラワーダ系仏教書翻訳文は、<菩提樹文庫>にてPDF版として、正式に公開されています。<菩提樹文庫>WEBをご閲覧下さい。

翻訳(中→日)《実用アビダンマ》(3-18)

(2)二禅地は3層:

少光天、無量光天、光音天。

もし、禅修行者が、二禅を維持して往生するならば、この内の一つの層に生まれ出る。

(3)三禅地は3層:

少浄天、無量浄天、遍浄天。

もし、禅修行者が、三禅を維持して往生するならば、色界第三禅天の内の、一つの層に生まれ出る。

(4)四禅地は合計7層:

広果天、無想有情天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究極天。

(3-19につづく)

★句読点は中国語原文を優先尊重。

<願以此功徳、早日証得涅槃楽>

   <緬甸パオ森林僧院/ヤンゴン分院所属/

    Paññādhika Sayalay 般若精舎>